Разпродажба Промоции

Политика за поверителност

По смисъла на настоящата Политика:

„Лични данни” - са всяка информация отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или няколко специфични признаци – име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, IP идентификатор.
„Обработване на лични данни” - е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Цели на обработването:

Всички доброволно предоставени от клиента Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги, администриране и осъществяване на поръчките и осъществяване обратна връзка с клиента.

Категории лични данни, които Дружеството обработва:

Дружеството събира и обработва единствено лични данни, необходими за осъществяване на извършваната през сайта дейност, а именно: три имена, адрес, телефон и електронна поща, IP адрес (в случай, че се съгласите с използването на „бисквитки”).

Права на клиента:

Право на информация относно обработваните лични данни и право на достъп до данните;
Право на коригиране или допълване, ако данните са неточни или непълни;
Право на ограничаване на обработването и право на изтриване на данните, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
Право на преносимост на данните;
Право на възражение, в случай че клиентът счита, че данните се обработват незаконосъобразно;
Право на жалба до Комисията за защита на личните данни;

За да упражни горните си права, клиентът следва да подаде писмено заявление на електронната поща на Дружеството vodnipompi.bg@gmail.com или до офиса на Дружеството: гр. Пловдив, ул."Рогошко Шосе" № 6, телефон за връзка с администратора: 0878/613 000

Мерки за защита на личните данни:

Дружеството е предприело всички подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни при съобразяване с разпоредбите на ОРЗД, в сила от 25.05.2018 г. и Закона за личните данни.

Във връзка с изпълнение на договорните и законови задължения на Дружеството като търговец по смисъла на Търговския закон, предоставените от клиента лица могат да бъдат разкрити, когато и доколкото това е необходимо, пред следните категории трети лица:

- лица, осъществяващи куриерски услуги (с цел извършване на доставка);
- лица, осъществяващи счетоводни услуги (с цел оформяне необходимите счетоводни документи във връзка с продажбата);
- длъжностни лица, представители на държавна власт (когато това е необходимо по закон)

Приемайки настоящите Общи условия клиентът декларира, че е запознат с Политиката за защита на личните данни и е съгласен с нея.

За повече информация относно политиката по защитата на личните данни може да се свържете с представител на Дружеството на следния телефон: 0878/613 000

Политика за бисквитки

С цел подобряване функционалността и ефективността на сайта, използваме файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на ОРЗД.